Project omschrijving

Themareeks: wat kan niet-stedelijk Nederland doen om vitaal te blijven?

De Satelliet Tuinstad: nieuw elan of isolement?

Rustig wonen in het groen, werken in de stad. Het fenomeen is al zo oud als de verstedelijking van ons land zelf. Langs oude postkoets- en trekvaartroutes, tussen de steden, treffen we een reeks ruim opgezette, groene buitenplaatsen aan. Satelliet tuinsteden die zich hebben ontwikkeld tot geliefde vestigingsplek van hoogopgeleide, welgestelde bevolkingsgroepen.

Een prachtig woonklimaat is echter niet meer voldoende om jonge mensen te binden. Daar is meer voor nodig: werkruimtes, daghoreca, appartementen, start-up voorzieningen, een innovatief klimaat. Dat kan schuren met de traditionele wens naar woonrust.

Willen de tuinsteden zich openstellen voor vernieuwing, of verkiezen ze het isolement?
 
Karakteristieken van de satelliet tuinsteden:

 • Snel gegroeide groene buitenplaats van de grote stad, met name vindbaar in het midden van het land.
 • Aantrekkelijk woonmilieu met onder andere veel jaren dertig woningen trekt hogere middenklasse aan. Bewoners maken lange wooncarrières, als gevolg raken de tuinsteden vergrijsd. 
 • Potentieel hoge mate van Nimby-gedrag (Not in my backyard) en opkomend ‘participatie populisme’. Bouwplannen en/of komst van bedrijvigheid leiden stelselmatig tot bezwaarschriften omwille van behoud van de woonrust. 
 • De pandemie verlegt pendelstromen. Niet meer vijf dagen per week op locatie betekent dat de woonplek op meer afstand van de stad kan worden gezocht. Biedt dat een kans voor deze klassieke woonmilieus?

Voorbeeldgemeenten

Zeist | De Bilt | Bussum | Baarn | Soest | Velp | Leusden | Brummen

Uitdagingen en valkuilen

De tuinsteden staan er over het geheel bezien nog goed bij. Maar er zijn wel redenen voor urgentie en een plan. Een mogelijk scenario bij niet-ingrijpen zou zijn:

 • de dorpen blijven vergrijzen, vereenzaming en ouderdomsziekten als dementie liggen op de loer
 • het sociaal patroon verandert, het (financiële) draagvlak voor winkels, scholen en sport verzwakt
 • woningonderhoud en andere investeringen zullen teruglopen
Er dringt zich langzaam een keuze op aan dit type tuinsteden. Worden het ‘gated communities’? Met weliswaar een prettig, upmarket woonklimaat, maar ook vergrijzend en beperkt toegankelijk voor jonge, startende mensen? Of kiezen zij voor nieuw elan en bijbehorende verandering?

Bij een keuze voor dat laatste kan gedacht worden aan:

 • verdichting van de woonfunctie, opdelen bestaande grondgebonden woningen
 • senioren appartementen in het centrum ten behoeve van de doorstroming op de woningmarkt
 • werk in de wijken toestaan en stimuleren,inclusief bijbehorende functies (daghoreca, werkplekken, kinderopvang)
 • gerichte marketing op jonge, ondernemende stedelingen op zoek naar combi van groen, ruimte en reuring.
 • doorbreken ‘bezwaarcultuur’ , planvorming met welwillenden, belangen van nieuwe bewoners stevig meenemen
 • duurzaamheid-projecten gebruiken als aanjager van participatie

Een typologie van middelgrote gemeenten

De typologie middelgrote gemeente is een themareeks over de gevolgen van urbanisering voor niet-stedelijk Nederland. De kennis die we daarvoor gebruiken hebben we opgebouwd aan de hand van diverse leergangen die Blaauwberg heeft ontwikkeld. In het bijzonder de twee bestuurlijke leergangen voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar, waar we gekomen zijn tot een typologie met 11 onderscheidende typen.

We hebben deze typologie zelf geconstrueerd aan de hand van statistische gegevens, bekende historie en actuele omgevingskennis. En met plaatsing van Nederlandse en lokale ontwikkelingen, in het bredere internationale perspectief van de ‘urban studies’.

Satelliet Tuinstad

Meer informatie/contact

Blaauwberg verzorgt strategische leergangen op maat in diverse regio’s/gemeenten (o.a. Apeldoorn, Leiden, Amsterdam en Den Haag). In een themareeks nieuwsbrieven delen we bovenstaande inhoud, een kleine voorproef van de kennis en vragen die in deze sessies aan de orde komen.

Belangstelling voor een leergang/masterclass in uw omgeving? Behoefte aan strategische ondersteuning? Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.