Project omschrijving

Themareeks: hoe houden we niet-stedelijk Nederland vitaal?

In de gehele Westerse wereld tekent zich een dominant demografisch en economisch patroon af. Een select aantal steden groeit, bruist en bloeit. Jongeren en kenniswerkers trekken massaal naar deze steden. Daar zijn de kansen om carrière te maken, onderwijs te volgen, een bedrijf te starten, jezelf te ontwikkelen en te vormen. Buiten deze steden hebben gemeenschappen te maken met tegengestelde effecten: vergrijzing, verschraling en afname van voorzieningen, krimp, leegstand en wegtrekken van het spaarzame talent.

In een serie themanummers houdt Blaauwberg zich bezig met de gevolgen van deze ‘trek naar de stad’ voor niet-stedelijk Nederland. Daarbij concentreren we ons op middelgrote kernen en gemeenten. Verspreid over heel Nederland: van Holland en Brabant tot aan Twente, Zeeland en Limburg. Daarbij iedere keer de vraag stellende: ‘wat kunnen deze gemeenschappen doen om vitaal te blijven?’

We gaan die vraag beantwoorden aan de hand van een typologie met een 11-tal onderscheidende typen. Want voor het toekomst perspectief het maakt nogal uit of je in een ‘new town’ woont zoals Houten, of in een ‘company town’ als Terneuzen.

In een tweewekelijkse nieuwsbrief besteden we aandacht aan één van de typen van de typologie, komen met een korte duiding en analyse, noemen een serie voorbeeldgemeenten, en benoemen de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Over deze pagina

De typologie middelgrote gemeente is een themareeks over de gevolgen van urbanisering voor niet-stedelijk Nederland. De kennis die we daarvoor gebruiken hebben we opgebouwd aan de hand van diverse leergangen die Blaauwberg heeft ontwikkeld. In het bijzonder de twee bestuurlijke leergangen voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar, waar we gekomen zijn tot een typologie met 11 onderscheidende typen.

We hebben deze typologie zelf geconstrueerd aan de hand van statistische gegevens, bekende historie en actuele omgevingskennis. En met plaatsing van Nederlandse en lokale ontwikkelingen, in het bredere internationale perspectief van de ‘urban studies’.

2023-10-23T16:56:34+02:00

Frozen Towns

De term 'frozen towns' is ontleend aan Groot-Brittannië waar villages en hamlets dreigen te bevriezen in de tijd. Dorpen waar het op zich nog goed gaat, maar waar de dynamiek langzaam wegsijpelt. Het surplus aan stedelijke dynamiek op gecontroleerde wijze naar binnenhalen is één van de opgaven voor frozen towns.

2023-10-23T16:59:38+02:00

Groen dorpencluster

Door hechte samenwerking hebben diverse dorpen rondom de steden de heftigste effecten van vergrijzing en krimp weten te voorkomen. Maar de toegang tot de dorpen voor nieuwe generaties bewoners is beperkt. Kunnen de dorpen zichzelf van het slot halen, met behoud van haar groene waarden?

2023-10-23T16:59:10+02:00

Voorstad

De voorsteden zijn groot geworden tijdens de 'stedelijke crisis', met de instroom van middenklasse gezinnen. Nu is de situatie anders. De motorische kracht van de steden druppelt slechts gedeeltelijk door over de stadsgrenzen. De voorsteden zullen op zoek moeten naar nieuwe en extra's functies binnen het stedelijk systeem.

2023-10-23T16:55:57+02:00

Economische satelliet

In onze ruimtelijke planning is het concept van de functiescheiding zeer sterk verwerkt. Wonen doet men in woonwijken. En werken op de bedrijventerreinen en kantoorparken. Zo zijn in de periferie van de steden een serie 'economische satellieten' gepland en ontwikkeld. Een kleine gemeenschap met daaromheen een fors werkterrein.

2023-10-23T16:55:25+02:00

New Towns

Op rijafstand van de 'oude steden' bevinden zich een aantal geplande steden met aandacht voor wooncomfort, ruimte, groen, zichtlijnen en voorzieningen onder handbereik. Deze 'new towns' zijn nu aan het vergrijzen en het werk verplaatst zich naar de steden. Zijn er opvolgers voor de vergrijzende populatie?

2023-10-23T16:55:01+02:00

Verlengde suburbanisering

Het is een veelbesproken onderwerp, het contrast tussen stad en platteland. Maar die scherpe tegenstelling ontneemt het zicht op de tussenvorm van 'verstedelijkte dorpen'. Deze 'suburbia' staan voor de lastige vraagstelling: hoe binden we de mensen aan de plek waar ze wonen? Hoe zorgen we ervoor dat we meer zijn dan alleen een verre buitenwijk van de stad?

2023-10-23T16:54:31+02:00

Satelliet Tuinstad

Tussen de steden treffen we een reeks ruim opgezette, groene buitenplaatsen aan. Deze satelliet tuinsteden hebben zich ontwikkeld tot geliefde vestigingsplek van hoogopgeleide, welgestelde bevolkingsgroepen. Een prachtig woonklimaat is echter niet meer voldoende om jonge mensen te binden. Willen de tuinsteden zich openstellen voor nieuw elan, of verkiezen ze het isolement?

2024-01-23T15:19:36+01:00

Landstad

Historisch gegroeide steden met een tot 1980 redelijk complete functionaliteit. In afgelopen decennia steeds hebben deze 'stadjes' steeds meer functies moeten overlaten aan de grote steden. Ze hebben echter een bonus die ze kunnen verzilveren: een onderscheidend woon-werkmilieu.

2023-10-25T10:28:20+02:00

Company Town

Wie Eindhoven zegt, zegt Philips. Spreek over de IJmond en we denken aan de Hoogovens. En zo zijn er meer steden, dorpen en regio's waar één economisch complex zo dominant is dat de lokale identiteit er deels mee samenvalt. Zo lang het goed gaat met het dominante complex floreert de omgeving. Maar die afhankelijkheid is risicovol. De opgave is om meer diversiteit toe te voegen, nieuwe bedrijvigheid toe te voegen, te werken aan clustervorming met start-ups en spinoffs, kennisinstellingen er bij te betrekken.

2023-10-23T16:53:15+02:00

Pionierstad

Een belangrijk deel van niet-stedelijk Nederland bereidt zich voor op vergrijzing en krimp. Een aantal steden aan de rand van het land hebben de transitie van bevolkingsgroei naar krimp al deels doorstaan. Daar weten ze: het is een proces van vallen en opstaan. Maar met gecontroleerde sloop, slimme streekmarketing en stevig appèl op creatieve ‘vrijbuiters’ kan je ver komen.

2024-01-31T16:39:57+01:00

Besloten gemeenschap

Een aantal traditionele dorpen - veel vissersdorpen - hebben zich lange tijd verweerd tegen al te veel externe invloeden. De opening naar de omgeving is onvermijdelijk steeds meer op gang gekomen. Dat heeft zekere begeleiding nodig, met een sleutelrol voor onderwijs en zorg.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: