Ondernemersfonds Alblasserdam gaat door

Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. De raad heeft haar unanieme steun voor het fonds op 26 november uitgesproken. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

Met dit besluit staat het bestaansrecht van het fonds niet periodiek meer ter discussie. Naast een vertrouwenssignaal betekent dit besluit ook in praktische zin veel voor het fonds en de bij het fonds betrokken partijen. De investeringshorizon wordt groter, en daarmee heeft het meer zin om grote investeringen en lange termijn ambities bij het fonds neer te leggen.

Om het fonds toe te rusten die ambities waar te maken heeft Blaauwberg een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo kan nogmaals kritisch worden gekeken naar de opzet van de trekkingsrechten. Het Ondernemersfonds Alblasserdam heeft veel trekkingsgerechtigden, dertien in totaal. Daar komt nog bij dat in Alblasserdam één trekkingsrecht – de bedrijventerreinen – meer dan de helft van de fondsomvang uitmaakt. Maar niet in alle gebieden gebeurt evenveel. Tegelijk komen meer gebiedsoverstijgende en gemeentebrede initiatieven op. Het fondsbestuur kan het komende jaar gebruiken om te bezien of op sommige punten aanpassingen van trekkingsgebieden en de verhouding tussen geografische trekkingsrechten en een gemeentebreed budget nuttig is.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Meer informatie

Download gratis het Kennisdocument Ondernemersfonds.

[honeypot website]

Andere recente projecten

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Economische visie Midden-Holland

Voor de regio Midden-Holland hebben we een economische visie opgesteld. Inclusief speerpunten, een handelingsagenda en programmalijnen. De coronacrisis stelt de nieuwe agenda in een ander daglicht dan bij de start van het traject in 2019 beoogd was. En toch ook weer niet. Regio's die zich goed organiseren en goed samenwerken zullen sterker staan in de crisis.

Regionaal netwerk Straf en Zorg

Collega Jeroen Bos is sinds begin dit jaar actief als tijdelijk projectleider voor het Netwerk Straf en Zorg in Limburg. Doel van het netwerk is beter samen te werken in het voorkomen van en vroeg ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Index071: een nul-meting in crisistijd

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Onderwijskansen in een snel veranderende stad

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

[honeypot website]

[honeypot uwbedrijf move-inline-css:true]