Tegengaan huiselijk geweld en kindermishandeling
Projectleiding Regionaal Netwerk Straf & Zorg Limburg

In 2018 is het programma Veiligheid Voorop gelanceerd, een landelijk initiatief van het Openbaar Ministerie, de Politie, Veilig Thuis, 3RO (de reclasseringsorganisaties) en de Raad voor de Kinderbescherming. Doel is beter samen te werken in het voorkomen van en vroeg ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De vijf partners voeren de agenda van Veiligheid Voorop regionaal uit, in Netwerken Straf & Zorg. Jeroen Bos ondersteunt als tijdelijk projectleider het netwerk in Limburg en stelt een werkplan op, zodat de beleidsvoornemens ook praktijk worden.

De twee belangrijkste vragen voor het Limburgse Netwerk Straf & Zorg:

  1. hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking tussen de vijf partners effectief is, verder gaat dan alleen afstemmen en ook in de praktijk echt merkbaar is, zowel voor medewerkers als in gezinnen?
  2. hoe zorgen we ervoor dat het Netwerk Straf & Zorg ook naar andere partners effectief kan zijn en de samenwerking met andere veiligheidsthema’s en andere partners, zoals gemeenten, bevordert?

Je kan op twee manieren naar zo’n vraagstuk kijken. De eerste is te proberen het speelveld te structureren aan de hand van regels en structuren. Soms is dat nodig, bijvoorbeeld als het gaat om het kunnen optreden in crisissituaties. Dan scheppen heldere protocollen duidelijkheid en snelheid.

Maar bij het Netwerk Straf & Zorg gaat het er juist om knelpunten op te lossen waar structuur en protocollen niet in voorzien. Om ook ‘aan de voorkant’ kwaliteit te kunnen leveren. Het gaat dus om “leiderschap in samenwerking” en om “soft power”. Om de wil om samen te werken. Niet op basis van macht, maar door te beïnvloeden aan de hand van dialoog, inspiratie en inhoudelijk gezag. Dat is de tweede manier van kijken, die we in het werkplan voor het Netwerk gaan hanteren.

Soft power is een term uit de internationale diplomatie. Centraal staat het idee dat gezag en invloed effectiever zijn dan macht en dwang: “soft power is the ability to attract and co-opt, rather than coerce. In other words, soft power involves shaping the preferences of others through appeal and attraction.”

Om leiderschap in samenwerking op te bouwen, hanteren we drie voorwaarden voor succesvolle samenwerking, ontleend aan het werk van Jürgen Habermas, Hannah Arendt en Wright Mills:

  1. echt in gesprek willen, iets gezamenlijk willen bereiken (waarachtige communicatie)
  2. je niet verschuilen achter anderen of het systeem (eigen verantwoordelijkheid)
  3. je kunnen verplaatsen in achtergrond en verantwoordelijkheden van de ander (verbeeldingskracht).

Op basis van deze twee uitgangspunten gaan we tot de zomer werken aan een werkplan met twee kernthema’s:

  1. status, doelen en ‘spelregels; van het Netwerk zelf, zoals: het Netwerk is niet besluitvormend of operationeel, maar een platform voor verbetering van de samenwerking in de praktijk en een ‘marktplein’ om kennis, steun en informatie te brengen en te halen
  2. instrumenten voor de praktijk, zoals een op-maat-trainingsprogramma “samenwerken in de keten straf en zorg” voor professionals op het gebied van huiselijk geweld.

Ook hier is de Corona-crisis uiteraard niet ver weg. Er bestaan juist nu veel zorgen over een mogelijke verborgen toename van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is tegelijk een testcase voor het Netwerk Straf & Zorg: de samenwerking verbeteren in een crisissituatie, waarin je inderdaad honderd procent van de beslissingen moet nemen op basis van vijftig procent informatie. Dat geldt ook hier.

Andere recente projecten

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Economische visie Midden-Holland

Voor de regio Midden-Holland hebben we een economische visie opgesteld. Inclusief speerpunten, een handelingsagenda en programmalijnen. De coronacrisis stelt de nieuwe agenda in een ander daglicht dan bij de start van het traject in 2019 beoogd was. En toch ook weer niet. Regio's die zich goed organiseren en goed samenwerken zullen sterker staan in de crisis.

Regionaal netwerk Straf en Zorg

Collega Jeroen Bos is sinds begin dit jaar actief als tijdelijk projectleider voor het Netwerk Straf en Zorg in Limburg. Doel van het netwerk is beter samen te werken in het voorkomen van en vroeg ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Index071: een nul-meting in crisistijd

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Onderwijskansen in een snel veranderende stad

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.